Informační karta pro nemocniční ošetření (výpis)

Informační karta z nemocničního ošetření, hovorově známá jako propouštěcí karta nebo propuštění, je důležitým dokumentem popisujícím způsob a průběh léčby pacienta, který byl v nemocnici. Pravidla vydávání průkazu nemocniční péče se řídí ustanoveními o vedení lékařských záznamů obsaženými v zákoně ze dne 6. listopadu 2008 o právech pacientů a ombudsmanovi pro práva pacientů. Jaké informace obsahuje propuštění z nemocnice?

V souladu s nařízením o druzích, rozsahu a šablonách lékařské dokumentace a způsobu jejího zpracování by měla informační karta (výpis) nemocniční léčby obsahovat:

 1. Osobní údaje pacienta (včetně čísla PESEL), domácí adresa a datum přijetí a propuštění z nemocnice.
 2. Diagnóza onemocnění v polštině se statistickým číslem (tzv. ICD-10).
 3. Epikráza, tj. Poslední záznam v anamnéze onemocnění, ve kterém je stanovena konečná diagnóza, krátký záznam o průběhu onemocnění, použité léčbě a stavu pacienta v době propuštění.
 4. Výsledky diagnostických testů s popisem a výsledky konzultací.
 5. Popis použité léčby a pokud byl zákrok nebo chirurgický zákrok proveden - datum jejího provedení.
 6. Indikace pro další léčbu, výživu, ošetřovatelství nebo životní styl.
 7. Při propuštění doba dočasné pracovní neschopnosti a případně posouzení schopnosti vykonávat současné zaměstnání.
 8. Poznámky k lékům, dávkám a zdravotnickým prostředkům v částkách odpovídajících částkám na předpisech vydaných pacientovi.
 9. Data plánovaných konzultací, ke kterým byla vydána doporučení.

Co jiného stojí za to vědět o informačním listu nemocniční léčby?

 • Karta by měla také přesně specifikovat, kdo ji vydal. Je důležité označit správným kódem oddělení nebo určit organizační jednotku - nemocniční oddělení, kde pacient pobýval. Informační kartu pro nemocniční ošetření podepisuje propouštěcí lékař a lékař odpovědný za oddělení (vedoucí oddělení) nebo jím pověřený lékař.
 • S informační kartou z nemocničního ošetření by měl pacient jít k lékaři primární péče.
 • Karta NENÍ lékařským potvrzením.
 • Karta se vydává pacientovi zdarma a je jeho majetkem. Zbývající dokumenty týkající se léčby pacienta (anamnéza) se vydávají na žádost dotčené osoby. Pokud si pacient přeje kopii informační karty s ošetřením v nemocnici, má nemocnice právo za tuto službu účtovat.
 • V případě vydání informační karty o nemocničním ošetření v elektronické podobě může být přijato osobami účastnícími se procesu vydávání a v poslední fázi podepsáno osobou, která pacienta z nemocnice propouští.
 • Informace obsažené v informačním listu mohou být přijaty také lékařem odpovědným za oddělení v anamnéze onemocnění, protože existují zdrojové informace pro propuštění z nemocnice.
 • V případě, že dokumentace vedená v elektronické podobě bude zpřístupněna ve formě papírových výtisků, osoba pověřená subjektem potvrdí, že dokumentaci v elektronické podobě dodržuje, a označí ji svým jménem, ​​příjmením, funkcí a podpisem.
 • Není nutné, aby výtisk originálního dokumentu v elektronické podobě podepsal lékař vydávající průkaz nemocniční péče.
 • Pokud se v informačním listu z nemocničního ošetření vyskytnou chyby (omyly), např. Lékař zadá, že byla operována pravá ruka, a nikoli levá ruka, má pacient právo požadovat změnu záznamu. Je možné na základě § 4 nařízení upravujícího zásady vedení zdravotnické dokumentace, kde bylo uvedeno, že „záznam provedený v dokumentaci z něj nelze odstranit, a pokud byl proveden nesprávně, je vymazán a je v něm uvedena anotace o příčině chyby, jakož i datum a označení osoby. vytváření anotace. “
O autorovi

Anna Jarosz Novinářka, která se více než 40 let věnuje popularizaci zdravotní výchovy. Vítěz mnoha soutěží pro novináře zabývající se medicínou a zdravím. Dostala mimo jiné Cena Trust „Golden OTIS“ v kategorii „Média a zdraví“, St. Kamil udělil u příležitosti Světového dne nemocných dvakrát „křišťálové pero“ v národní soutěži pro novináře podporující zdraví a mnoho ocenění a vyznamenání v soutěžích o „Lékařského novináře roku“ pořádaného Polskou asociací novinářů pro zdraví.

Přečtěte si více článků od tohoto autora

Tagy:  Zdraví Odlišný Psychologie 

Zajímavé Články

add